Informácia o najbližších väčších podujatiach na hore Butkov

 

 

 2. 6. 2019 Hudobno slovné duchovné podujatie MUSICA CORDIS - HUDBOU K SRDCU

Účinkujú

HRADIŠŤAN  a JIRI PAVLICA (ČR) - Ojedinelé zoskupenie hudobníkov s vysokou umeleckou a interpretačnou úrovňou. Umelecký vedúci Jiří Pavlica.

THE GOSPEL FAMILY - Gospelový zbor z Novej Dubnice so zameraním na kresťanskú a interpretačnú hudbu.

GUSTÁV BELÁČEK - Popredný slovenský operný spevák, člen SND Bratislava.

Podujatie je súčasťou duchovnej siete (Velehrad, Svätý Hostín, Nitra a Butkov) podporujúcej odkaz vierozvestcov Cyrila a Metoda, organizovanej viacerými subjektami ako Považská cementáreň, a.s., Ladce, diecézy Olomouc, Nitra, Žilina, samosprávne kraje atď. 

 

22. 6. 2019 Stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej

9,30     Príhovor, kňaz Ľuboš Václavek

10,30   Slávnostná svätá omša, hlavný celebrant Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup

12,00   Prestávka

14,00   Príhovor, kňaz František Romaňák

14,30   Modlitba bolestného ruženca

15,15   Kajúcna pobožnosť s eucharistickým požehnaním, kňaz Ľuboš Václavek

 

 5. 7. 2019 Svätá omša s pátrom Eliasom Vellom z Malty

12,45   Modlitba Krížovej cesty so sprievodom 

15,00   Modlitba Korunky Božieho milosrdenstva

15,15   Mariánske piesne  - speváčka Hanka Servická

15,30   Svätá omša - Hudobno-spevácky sprievod – slovenská hudobná skupina Lamačské chvály produkujúca kresťanskú hudbu.

 

 29. 8. 2019 Tradičná národná púť (zmena zo septembrového termínu)

12,30   Modlitba Krížovej cesty so sprievodom speváckych zborov

15,00   Modlitba Korunky Božieho milosrdenstva

15,15   Mariánske piesne

15,30   Svätá omša - Hlavný celebrant Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup.

 

 

Organizačné pokyny k príchodu pútnikov v autobusoch a osobných autách, parkovaniu, výstupu krížovou cestou a výjazdu na 12. etáž lomu budú dodatočne spresnené na www.krizbutkov.sk